Kunstig intelligens endrer arbeidsmarkedet og krever omfattende reformer

Arbeidsmarkedet er inne i en stor omveltning på grunn av kunstig intelligens, og mange peker på at den vil være like transformasjonsdyktig som den industrielle revolusjonen. Men denne utviklingen avdekker også store hull i det amerikanske sysselsettingssystemet, som både bedrifter og arbeidstakere finner vanskelig å navigere i.

En hvitbok fra Prosjektet for Arbeidsstyrken ved Harvard argumenterer for at det er et presserende behov for en dramatisk reform av hvordan beslutningstakere, utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere utvikler, konstruerer og administrerer karriereveier. Disse veiene er de stiene aspirerende arbeidstakere tar når de går fra utdanning og opplæring til lønnet arbeid.

Professor Joseph Fuller ved Harvard Business School og medforfatter av prosjektet påpeker at selv om arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå, sitter likevel 44 prosent av amerikanske arbeidstakere fast i lavtlønnsjobber. Disse arbeidstakerne, sammen med unge førstegangssøkere etter jobb og voksne som skal tilbake i arbeidslivet, utgjør et uutnyttet ressurspotensial i arbeidsmarkedet. Mange av dem har “myke ferdigheter” som kan komplementere fremvoksende teknologier som generativ AI, som vil forme måten vi arbeider på i fremtiden.

For å lykkes med karrieren i den nye arbeidsmarkedssituasjonen, trengs det en form for “Waze-app” for karrierestyring, ifølge Fuller. Mesteparten av aspirerende arbeidstakere har begrenset tilgang til informasjon om arbeidsmarkedet, som hvilke jobber som er tilgjengelige i nærheten av dem, hvilke ferdigheter eller kvalifikasjoner som kreves for å bli vurdert, og hva de betaler. Som et resultat stoler de på data fra stillingsannonser og sosiale medier, samt inntrykk fra uformelle samtaler.

Arbeidsgivere sliter på sin side med utfordringer knyttet til restriktive innvandringspolitikker samtidig som det er en økende kompetansemangel. For å effektivisere rekrutteringsprosessen benytter de seg av AI-drevne systemer som utilsiktet utelukker kompetente kandidater på grunn av mindre svakheter i deres kvalifikasjoner. Dette gjør søknadsprosessen vanskelig uten robust internett-tilgang og forvirrende for selv de mest erfarne søkere.

Arbeidsgivere må anerkjenne hvordan egne handlinger skaper mangel på talent, samtidig som de må identifisere faktorer som hindrer arbeidstakere i å gå inn eller forbli i arbeidsmarkedet. Et viktig første skritt er å bygge partnerskap med utdanningssystemet og andre kompetanseleverandører. Gjennom slike partnerskap kan bedrifter bidra til utvikling av læreplaner som forbereder arbeidstakere på karrierer i selskapene.

I tillegg må bedrifter anerkjenne at behovene til fremtidens arbeidsstyrke krever nye typer goder som tar hensyn til dagens ansattes behov, for eksempel omsorgsstøtte og utdannings- og opplæringsstøtte.

For å skape et karriereveiledningssystem som er tilpasset det 21. århundre, må det skapes nye kilder til data som gir nøyaktig og oppdatert informasjon om jobbtilgjengelighet, kompensasjon og muligheter for karriereutvikling. Videre må arbeidsgivere erkjenne betydningen av menneskelige ferdigheter og inkludere dem som en viktig del av opplærings- og utviklingsprogrammene. Til slutt kan bruk av generativ AI bidra til å løse manglene ved det nåværende karrierenavigasjonssystemet ved å gi aspirerende arbeidstakere sanntidsinformasjon om jobbtilgjengelighet og arbeidskrav.

Kunstig intelligens forandrer arbeidsmarkedet på en måte som krever grundige reformer. Ved å omfavne disse reformene og ta i bruk verktøy som Waze-appen for karrierestyring og generativ AI, kan samfunnet møte de utfordringene og mulighetene som kunstig intelligens bringer med seg og skape en mer effektiv og inkluderende arbeidsstyrke.

FAQ Seksjon:

1. Hvorfor er det behov for en reform av det amerikanske sysselsettingssystemet?
– En hvitbok fra Prosjektet for Arbeidsstyrken ved Harvard argumenterer for at det er et presserende behov for en dramatisk reform av hvordan beslutningstakere, utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere utvikler, konstruerer og administrerer karriereveier.

2. Hvorfor sitter mange amerikanske arbeidstakere fast i lavtlønnsjobber til tross for lav arbeidsledighet?
– Selv om arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå, sitter likevel 44 prosent av amerikanske arbeidstakere fast i lavtlønnsjobber. Disse arbeidstakerne, sammen med unge førstegangssøkere etter jobb og voksne som skal tilbake i arbeidslivet, utgjør et uutnyttet ressurspotensial i arbeidsmarkedet.

3. Hva er “myke ferdigheter” og hvorfor er de viktige i forhold til fremvoksende teknologier?
– “Myke ferdigheter” er ferdigheter som ikke er direkte knyttet til tekniske kunnskaper, for eksempel kommunikasjonsevner, problemløsing og samarbeidsevner. Disse ferdighetene kan komplementere fremvoksende teknologier som generativ AI, som vil forme måten vi arbeider på i fremtiden.

4. Hvilke utfordringer står arbeidsgivere overfor med hensyn til rekrutteringsprosessen?
– Arbeidsgivere sliter med utfordringer knyttet til restriktive innvandringspolitikker og en økende kompetansemangel. Ved bruk av AI-drevne rekrutteringssystemer utelukker de utilsiktet kompetente kandidater på grunn av mindre svakheter i deres kvalifikasjoner.

5. Hvordan kan bedrifter bidra til å forbedre arbeidstakernes karrieremuligheter?
– Bedrifter kan bygge partnerskap med utdanningssystemet og andre kompetanseleverandører for å bidra til utvikling av læreplaner som forbereder arbeidstakere på karrierer i selskapene. De kan også anerkjenne behovene til fremtidens arbeidsstyrke ved å tilby nye typer goder som tar hensyn til dagens ansattes behov, for eksempel omsorgsstøtte og utdannings- og opplæringsstøtte.

Definitions:

– Generativ AI: Kunstig intelligens som er i stand til å skape eller generere nytt innhold, for eksempel tekst, bilder eller musikk.
– Uutnyttet ressurspotensial (untapped resource potential): Arbeidstakere som sitter fast i lavtlønnsjobber eller som ikke er i arbeidsstyrken, men som har potensial til å bidra til arbeidsmarkedet på en mer produktiv måte.
– Karrierstyring (career management): Prosessen med å planlegge, utvikle og styre ens karriere gjennom ulike faser av livet.
– Ferdigheter (skills): Evner og kompetanser som en person har utviklet gjennom utdanning, opplæring eller erfaring og som kan brukes i arbeidslivet.

Related Links:
Harvard University
Harvard Business School