Federal Reserve Officials Consider Interest Rate Cut as Inflation Slows

Federal Reserve officials recently discussed the possibility of cutting the benchmark interest rate as inflation shows signs of slowing down. The minutes from the Fed’s June 11-12 meeting reveal that policymakers believe various factors, such as slower wage growth and anecdotal evidence of businesses reducing prices, could contribute to further easing of inflation in the coming months.

The officials also expressed concerns about a potential cooling in the job market, which could lead to layoffs. This shift in focus indicates that the Fed now needs to consider both stable prices and full employment, whereas in previous years, the central bank’s main priority was curbing inflation.

These minutes are important as they offer insight into the policymakers’ thinking, particularly regarding their views on interest rates. Investors are eagerly awaiting more clarity on when the Fed will start cutting its benchmark rate. Rate cuts would result in lower borrowing costs for mortgages, loans, credit cards, and business borrowing, and could potentially boost stock prices.

Following the June meeting, Fed officials released a statement noting that inflation was trending downwards towards their 2% target. However, they adjusted their expectations for rate cuts this year, reducing it from three to just one. During a news conference, Chair Jerome Powell emphasized that either one or two cuts were equally plausible.

While four policymakers anticipated no rate cuts in 2024, the remaining 15 officials were almost evenly split between one and two cuts. Financial markets found encouragement in Powell’s recent remarks, where he stated that the Fed had made significant progress in bringing inflation back to 2%.

In the first three months of the year, consumer price increases were persistently high. However, inflation has been steadily declining since the second half of 2023, with further progress reported in April and May.

As with all AP articles, the copyright for this material is reserved, and any unauthorized publication, broadcast, rewriting, or redistribution is prohibited without permission.

En diskusjon om å senke referanserenten har nylig funnet sted blant Federal Reserve-tjenestemenn ettersom inflasjonen viser tegn til å avta. Minuttene fra Fed-møtet den 11.-12. juni avslører at beslutningstakere mener ulike faktorer, som tregere lønnsvekst og indikasjoner på at bedrifter reduserer priser, kunne bidra til en ytterligere redusering av inflasjonen i kommende måneder.

Offisielle uttrykte også bekymring angående en mulig nedkjøling i arbeidsmarkedet, noe som kunne føre til permitteringer. Denne endringen i fokuset indikerer at Fed nå må vurdere både stabile priser og full sysselsetting, mens hovedprioriteten for sentralbanken tidligere var bekjempelse av inflasjon.

Disse minuttene er viktige, da de gir innsikt i beslutningstakernes tenkemåte, spesielt når det gjelder deres syn på rentenivået. Investorer venter ivrig på mer klarhet angående når Fed vil begynne å senke sin referanserente. Rentekutt vil resultere i lavere lånekostnader for boliglån, lån, kredittkort og bedriftslån, og kan potensielt øke aksjekursene.

Etter møtet i juni utstedte Fed offisielle en uttalelse hvor det ble bemerket at inflasjonen beveget seg nedover mot deres mål på 2%. Imidlertid justerte de forventningene sine angående rentekutt for i år og reduserte det fra tre til bare ett kutt. Under en pressekonferanse understreket lederen Jerome Powell at enten ett eller to kutt var like sannsynlige.

Mens fire beslutningstakere ikke forutså noen rentekutt i 2024, var de gjenværende 15 tjenestemennene nesten jevnt fordelt mellom ett og to kutt. Finansmarkedene fant oppmuntring i Powells nylige uttalelser, hvor han uttalte at Fed hadde gjort betydelige fremskritt med å bringe inflasjonen tilbake til 2%.

I løpet av de tre første månedene i år var forbrukerprisene vedvarende høye. Imidlertid har inflasjonen gradvis avtatt siden andre halvdel av 2023, og ytterligere fremgang ble rapportert i april og mai.

Som med alle AP-artikler, er opphavsretten for dette materialet reservert, og all uautorisert publisering, sende ut, omskriving eller omfordeling er forbudt uten tillatelse.