Jim Bombeck: Bringing New Energy to the Shenango Valley Chamber of Commerce

Jim Bombeck has recently been appointed as the executive director of the Shenango Valley Chamber of Commerce. With a passion for promoting the region as a great place to live and work, Bombeck is dedicated to not only selling the chamber but also providing value to its members. Since joining in June as director of membership, Bombeck has already attracted 16 new members.

Raised in Sharpsville, Bombeck brings a deep connection to the community. After studying advertising and public relations at Youngstown State University, he embarked on a career in sales, eventually joining The Hershey Co. as part of their national accounts team. Despite traveling extensively for work, Bombeck was able to continue living in the Shenango Valley.

Following a restructuring at Hershey, Bombeck found a new opportunity in sales and marketing at the locally owned Webb Winery. During this time, he actively participated in the chamber’s membership committee and later took on the role of membership director. In this position, he introduced the Chamber Ambassadors program, which focuses on attracting new members and fostering a sense of community among existing ones.

Under Bombeck’s leadership, the chamber has already made positive changes. They have relocated their office to a more professional-looking space on Dock Street. Additionally, Bombeck has initiated a new program called Chamber Connect, which organizes monthly gatherings at members’ businesses. These events aim to provide a platform for businesses to showcase themselves and establish stronger connections within the community.

Unlike in the past, where turf wars among chambers were common, Bombeck believes in collaboration and open communication between the different chambers in the county. This cooperative approach allows each chamber to learn from one another and work towards the common goal of supporting local businesses.

With his enthusiasm and commitment to the Shenango Valley, Jim Bombeck is bringing new energy to the chamber and creating exciting opportunities for its members. By actively promoting the region and fostering strong relationships, Bombeck is ensuring a prosperous future for the Shenango Valley.

Jim Bombeck har nylig blitt utnevnt som administrerende direktør for Shenango Valley Chamber of Commerce. Med en lidenskap for å fremme regionen som et flott sted å bo og jobbe, er Bombeck dedikert til å ikke bare selge kammeret, men også å tilby verdi til medlemmene. Siden han ble med som medlemsdirektør i juni, har Bombeck allerede tiltrukket seg 16 nye medlemmer.

Oppvokst i Sharpsville, bringer Bombeck et sterkt bånd til samfunnet. Etter å ha studert reklame og PR ved Youngstown State University, startet han en karriere innen salg og ble etter hvert med i The Hershey Co. som en del av deres nasjonale kontoteam. Til tross for mye reising i arbeidet, klarte Bombeck å fortsette å bo i Shenango-dalen.

Etter en omorganisering hos Hershey, fant Bombeck en ny mulighet innen salg og markedsføring hos det lokalt eide Webb Winery. I løpet av denne tiden deltok han aktivt i kammerets medlemskomité og tok senere på seg rollen som medlemsdirektør. I denne stillingen introduserte han Chamber Ambassadors-programmet, som fokuserer på å tiltrekke seg nye medlemmer og skape en følelse av fellesskap blant eksisterende.

Under Bombecks ledelse har kammeret allerede gjort positive endringer. De har flyttet kontoret til et mer profesjonelt utseende sted på Dock Street. I tillegg har Bombeck startet et nytt program kalt Chamber Connect, som organiserer månedlige samlinger hos medlemmers bedrifter. Disse arrangementene har som mål å gi en plattform for bedrifter å vise seg frem og etablere sterkere forbindelser i samfunnet.

I motsetning til tidligere, hvor territorielle kamper mellom kamre var vanlige, tror Bombeck på samarbeid og åpen kommunikasjon mellom de ulike kamrene i fylket. Denne samarbeidsorienterte tilnærmingen gjør at hvert kammer kan lære av hverandre og jobbe mot det felles målet om å støtte lokale bedrifter.

Med sin entusiasme og engasjement for Shenango Valley, bringer Jim Bombeck ny energi til kammeret og skaper spennende muligheter for medlemmene. Ved å aktivt markedsføre regionen og fostre sterke relasjoner, sikrer Bombeck en velstående fremtid for Shenango Valley.

No key terms or jargon were used in the article.

Here are some suggested related links to the Shenango Valley Chamber of Commerce:

Shenango Valley Chamber of Commerce