Økonomiske utfordringer knyttet til synkende arbeidsstyrkedeltakelse

Denne artikkelen tar for seg de økonomiske utfordringene California står overfor i forhold til arbeidsstyrkedeltakelse. Samtidig som den opprettholder den faktiske kjernen i originalartikkelen, gir den en ny og frisk vinkling på emnet.

I California er utfordringen todelt: det er behov for en sterk og omfattende arbeidsstyrke på delstatsnivå, samtidig som det er vedvarende gap i arbeidsstyrkedeltakelsen basert på rase, kjønn, fødeland og funksjonshemming. Å adressere disse langvarige forskjellene er kritisk på dette tidspunktet.

På kort sikt, spesielt innen kritiske sektorer som er forventet å vokse, som helse-, omsorg- og pleietjenester; klima; og infrastruktur, kan synkende arbeidskrafttilbud begrense behovet for økende arbeidsstyrke.

På lengre sikt kan synkende deltakelse fundamentalt endre hva økonomien kan produsere og hvordan enkeltpersoner klarer seg økonomisk. Dette kan kreve justeringer i helse-, velferds- og utdanningspolitikken.

Høy potensial for vekst i arbeidsstyrken finnes blant store lavt-deltakende grupper i arbeidsfør alder.

Å eliminere forskjeller og øke deltakelsen blant store demografiske grupper med lav deltakelse, kan bidra til å takle nedgangen i arbeidsforsyningen på grunn av eldning og befolkningsnedgang. Blant de ti store, lavt-deltakende gruppene i arbeidsfør alder, dukker det opp tre generelle temaer, som følger:

Lav utdannelsesnivå er vanlig. Ledighetsraten er høy for disse arbeidstakerne. Lav lønn og dårlige jobbfordeler gjør deltakelse i arbeidsstyrken mindre attraktiv.

De fleste lavt-deltakende gruppene er kvinner. De med lav utdanning har vanligvis dårligere jobbutsikter. Videre er kvinner mer sannsynlig å være hovedomsorgsperson for barn. Nesten 1 million utenlandsfødte, gifte, latinamerikanske kvinner uten videregående utdanning jobber ikke.

Svarte og hvite, amerikansk-fødte, aldri-gift, menn uten videregående utdanning har svært lav deltakelsesrate. I tillegg til mindre utdannelse, gjenspeiler satsene for disse gruppene også dårlige jobbutsikter og/eller diskriminering, som for noen forsterkes av tidligere strafferettslige dommer.

Hvilke politiske tilnærminger kan bidra til å øke deltakelsen?

For å motvirke nåværende og forventet nedgang i arbeidsstyrken, vil det kreves flere ulike tiltak. Tiltak som fjerner barrierer i arbeidsmarkedet – som barnepass, utdanning, ferdigheter og språk – kan redusere forskjeller, forbedre økonomiske resultater og i noen tilfeller bidra til å motvirke nedadgående trender i arbeidsforsyningen på delstatsnivå. Her fremhever vi sentrale områder der California kan øke arbeidsforsyningen.

For den aldrende arbeidsstyrken (mellom 55 og 74 år). Deltakelsen blant eldre arbeidstakere er lav, men har gradvis økt i flere tiår. Å oppmuntre flere eldre voksne til å fortsette å arbeide, kan være med på å oppveie nedgangen i deltakelsen, men det krever oppmerksomhet mot deres preferanser. Fjernarbeid og fleksible arbeidstidsordninger (for eksempel færre timer per uke) kan være til hjelp.

For lavt-deltakende grupper. Å adressere barrierer for lavt-deltakende grupper vil øke arbeidsforsyningen og forbedre resultater. Å redusere utdanningsforskjeller kan øke deltakelsen blant svarte og latinske voksne, og kan legge til flere titusener av nye arbeidstakere. På kort sikt kan omskoleringsprogrammer, forbedrede muligheter for faglærte arbeidstakere uten formell utdanning og bedre veier til entreprenørskap ha betydelig innvirkning.

For kvinner. Deltakelsen er lavest blant kvinner med små barn, spesielt latinamerikanske kvinner og de med lavt utdanningsnivå. Problemer med barnepass kan hemme deltakelse i arbeidsstyrken. Forbedring av eksisterende støtteordninger for arbeidende foreldre, som betalt familiepermisjon, skattefradrag for lavinntektsarbeidende med barn og barnehagesubsidier, kan ha en positiv effekt.

For personer med nedsatt funksjonsevne. Over 1,1 millioner personer i arbeidsfør alder i California rapporterer om en funksjonshemming. Økt deltakelse blant disse arbeidstakerne etter pandemien kan tyde på at større arbeidsplassfleksibilitet har skapt nye muligheter. Anstrengelser for å forstå disse trendene og bygge videre på det som fungerer, kan være fruktbart.

Vanlige spørsmål (FAQs):

1. Hva handler denne artikkelen om?
Denne artikkelen tar for seg de økonomiske utfordringene California står overfor i forhold til arbeidsstyrkedeltakelse. Den diskuterer behovet for en sterk og omfattende arbeidsstyrke samtidig som det er vedvarende gap i deltakelsen basert på rase, kjønn, fødeland og funksjonshemming.

2. Hva er noen av konsekvensene av synkende deltakelse i arbeidsstyrken?
På kort sikt kan synkende arbeidskrafttilbud begrense behovet for økende arbeidsstyrke, spesielt innen kritiske sektorer som helse-, omsorgs- og pleietjenester; klima; og infrastruktur. På lengre sikt kan synkende deltakelse fundamentalt endre økonomiens produksjon og enkeltpersoners økonomiske situasjon.

3. Hvilke grupper har lav arbeidsstyrkedeltakelse?
Blant de største gruppene med lav deltakelse er lavt utdannede, kvinner med omsorgsansvar for barn og personer med nedsatt funksjonsevne. Spesielt er det lav deltakelse blant svarte og hvite, amerikansk-fødte, aldri-gift, menn uten videregående utdanning.

4. Hva er noen av politiske tilnærminger som kan bidra til å øke deltakelsen?
Noen av de foreslåtte tiltakene inkluderer fjerning av barrierer i arbeidsmarkedet, forbedring av utdanningsmuligheter, omskolering av arbeidstakere uten formell utdanning og bedre støtteordninger for arbeidende foreldre.

5. Hvilke tiltak kan hjelpe den aldrende arbeidsstyrken?
For den aldrende arbeidsstyrken kan fjernarbeid og fleksible arbeidstidsordninger være til hjelp. Å oppmuntre eldre voksne til å fortsette å arbeide kan bidra til å oppveie nedgangen i deltakelsen.

6. Hva kan gjøres for å adressere barrierer for lavt-deltakende grupper?
For lavt-deltakende grupper kan tiltak som reduserer utdanningsforskjeller, omskoleringsprogrammer og veier til entreprenørskap ha betydelig innvirkning på deltakelsen.

7. Hvordan kan deltakelsen blant kvinner økes?
For kvinner, spesielt de med små barn, kan forbedring av barnepass-støtteordninger bidra til å øke deltakelsen i arbeidsstyrken. Betalt familiepermisjon, skattefradrag for lavinntektsarbeidende med barn og barnehagesubsidier er noen av de foreslåtte tiltakene.

8. Hvilke muligheter finnes for personer med nedsatt funksjonsevne?
Økt arbeidsplassfleksibilitet kan ha skapt nye muligheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Anstrengelser for å forstå trendene og bygge videre på det som fungerer kan være fruktbart for å øke deltakelsen blant denne gruppen.

For mer informasjon om økonomiske utfordringer i California og arbeidsstyrkedeltakelse, kan du besøke California EDD.