COVID-19 har hatt en betydelig innvirkning på arbeidskarrieren til mange personer med funksjonshemminger i USA. Tidligere ble fire av fem funksjonshemmede personer stående på sidelinjen når det gjaldt arbeidslivet. Men nå viser tall fra Bureau of Labor Statistics at det har vært en økning på 30% i arbeidsdeltakelsen blant denne gruppen siden desember 2019. Dette tilsvarer omtrent 2 millioner mennesker. Det har vært flere faktorer som har bidratt til denne økningen.

En viktig faktor er den økte muligheten for fjernarbeid som har blitt tilgjengelig under pandemien. Mange jobber har blitt tilrettelagt for å kunne utføres hjemmefra, og dette har åpnet opp nye jobbmuligheter for funksjonshemmede som tidligere har møtt barrierer for sysselsetting på grunn av fysiske begrensninger. En sterk jobbmarked har også bidratt til denne positive trenden.

Men nå som vi går inn i 2024 og flere arbeidsgivere ønsker å få ansatte tilbake på kontoret, kan vi være ved et vendepunkt. Selv om de overordnede tallene fremdeles viser en positiv trend, har tallene de siste tre månedene begynt å flate ut. Dette kan tyde på at den positive utviklingen kan være i ferd med å avta.

En annen faktor som spiller inn er at mange funksjonshemmede personer har opplevd at de har fått en større bevissthet om sin egen funksjonshemming som en følge av COVID-19. For eksempel har personer med langvarige symptomer etter COVID-19, også kjent som Long COVID, opplevd en endring i sin egen identitet og har begynt å identifisere seg som funksjonshemmet. Dette har bidratt til en større forståelse for funksjonshemmingsproblematikk og har økt bevisstheten om denne gruppen i arbeidslivet.

Det er bekymring for at arbeidsutsiktene for funksjonshemmede kan endre seg når flere arbeidsgivere krever tilbakevending til kontoret. Dette kan potensielt skape tilbakefall i arbeidsdeltakelsen for denne gruppen. For å motvirke dette, oppfordrer eksperter til at myndighetene skal fungere som modellarbeidsgivere og utarbeide retningslinjer som ivaretar fjernarbeid som et arbeidsalternativ. På denne måten kan man sikre at funksjonshemmede personer fortsatt har like muligheter til å delta i arbeidslivet.

Selvom det er bekymringer om fremtiden, er det viktig å bygge videre på de positive endringene som har skjedd under pandemien. En økt bevissthet om funksjonshemminger og en større aksept for fjernarbeid kan forhåpentligvis bidra til fortsatt inkludering av funksjonshemmede i arbeidslivet også etter pandemien.

Spørsmål og svar om funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet under COVID-19-pandemien:

Spørsmål 1: Har arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede økt eller sunket under pandemien?
Svar: Ifølge tall fra Bureau of Labor Statistics har arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede økt med 30% siden desember 2019, noe som tilsvarer omtrent 2 millioner mennesker.

Spørsmål 2: Hva har bidratt til denne økningen i arbeidsdeltakelse?
Svar: En av de viktigste faktorene er den økte muligheten for fjernarbeid som har blitt tilgjengelig under pandemien. Mange jobber har blitt tilrettelagt for å kunne utføres hjemmefra, og dette har åpnet opp nye jobbmuligheter for funksjonshemmede som tidligere har møtt barrierer for sysselsetting på grunn av fysiske begrensninger. I tillegg har et sterkt jobbmarked også bidratt til denne positive trenden.

Spørsmål 3: Vil denne positive utviklingen vedvare når flere arbeidsgivere ønsker å få ansatte tilbake på kontoret?
Svar: Selv om tallene fremdeles viser en positiv trend, har tallene de siste tre månedene begynt å flate ut. Dette kan tyde på at den positive utviklingen kan være i ferd med å avta når flere arbeidsgivere krever tilbakevending til kontoret.

Spørsmål 4: Har COVID-19 endret funksjonshemmedes bevissthet om sin egen funksjonshemming?
Svar: Ja, mange funksjonshemmede personer har opplevd at de har fått en større bevissthet om sin egen funksjonshemming som en følge av COVID-19. Personer med langvarige symptomer etter COVID-19 har også begynt å identifisere seg som funksjonshemmet, noe som har bidratt til en større forståelse for funksjonshemmingsproblematikk og økt bevissthet om denne gruppen i arbeidslivet.

Spørsmål 5: Hvordan kan man sikre fortsatt inkludering av funksjonshemmede i arbeidslivet etter pandemien?
Svar: Eksperter oppfordrer myndighetene til å fungere som modellarbeidsgivere og utarbeide retningslinjer som ivaretar fjernarbeid som et arbeidsalternativ. Dette vil bidra til å sikre at funksjonshemmede personer fortsatt har like muligheter til å delta i arbeidslivet.

Related links:
Regjeringen.no (Regjeringens nettsted)
Norge.no (Norges offisielle portal)
NAV (Arbeids- og velferdsetaten)