President Joe Biden faces significant challenges when it comes to public perception of his handling of the economy. Despite the economic growth and positive indicators, polls consistently show that the majority of the public believes unemployment is high and the economy is in a recession. This disconnect between perception and reality is not only concerning for Biden’s chances of reelection but also highlights the power of media influence.

The facts speak for themselves. Under President Biden, the unemployment rate has remained below 4 percent for the past two years, a feat unmatched in over 50 years. This has resulted in millions of workers leaving bad jobs for better opportunities, leading to record-high workplace satisfaction. Furthermore, real wages have risen, surpassing pre-pandemic levels when adjusted for inflation. Notably, the most significant wage increases have been for those at the lower end of the wage distribution, effectively reversing decades of income inequality. Inflation, while present, has also stabilized and is comparable to pre-pandemic levels.

The remarkable economic progress achieved under Biden’s administration was not accidental. His ambitious pandemic recovery package, passed without Republican support, played a crucial role in bringing the country back to near full employment. Additionally, the implementation of the CHIPS and Science Act and the Inflation Reduction Act has laid the groundwork for sustainable long-term growth.

So why does the public perceive the economy under Biden so negatively? One explanation lies in media representation. Mainstream news outlets, including The New York Times, The Washington Post, and CNN, have been accused of misrepresenting economic data to emphasize negative aspects. Negative stories about rising prices often overshadow the fact that many workers have received significant raises. There have even been instances of media outlets creating narratives, such as young people giving up on homeownership, despite homeownership rates among young people being higher than before the pandemic.

It is evident that people rely on the information they receive to form their opinions on the national economy, as they have limited direct knowledge of it. The media’s influence, therefore, cannot be underestimated. While Biden’s administration should continue highlighting the positive economic indicators, it is also crucial for the media to provide an accurate representation of the situation. Only then can the public’s perception align with the economic reality, allowing for a more informed public discourse.

President Joe Biden står overfor betydelige utfordringer når det gjelder den offentlige oppfatningen av hvordan han håndterer økonomien. Til tross for økonomisk vekst og positive indikatorer, viser meningsmålinger konsekvent at flertallet av befolkningen mener at arbeidsledigheten er høy og økonomien er i resesjon. Denne avstanden mellom oppfatning og virkelighet er ikke bare bekymringsfull for Bidens sjanser til gjenvalg, men understreker også mediainnflytelsens makt.

Fakta taler for seg selv. Under president Biden har arbeidsledighetsraten vært under 4 prosent de siste to årene, noe som ikke er oppnådd på over 50 år. Dette har resultert i millioner av arbeidere som forlater dårlige jobber for bedre muligheter, noe som har ført til rekordhøy arbeidsplasstilfredshet. Videre har reallønningene steget og overgått nivåene før pandemien når de justeres for inflasjon. Bemerkelsesverdig er det at de største lønnsøkningene har gått til de på bunnen av lønnsfordelingen og effektivt snudd tiår med inntektsulikhet. Inflasjonen er til stede, men den er stabil og sammenlignbar med nivåene før pandemien.

Den bemerkelsesverdige økonomiske fremgangen oppnådd under Bidens administrasjon var ikke tilfeldig. Hans ambisiøse pandemirestitusjonspakke, som ble vedtatt uten republikansk støtte, spilte en avgjørende rolle for å bringe landet tilbake til nær full sysselsetting. I tillegg har gjennomføringen av CHIPS- og Science Act og Inflation Reduction Act lagt grunnlaget for bærekraftig langsiktig vekst.

Hvorfor oppfatter offentligheten økonomien under Biden så negativt? En forklaring ligger i medias fremstilling. Mainstream nyhetskanaler, inkludert The New York Times, The Washington Post og CNN, har blitt anklaget for å vrenge økonomiske data for å fremheve negative aspekter. Negative historier om stigende priser overskygger ofte det faktum at mange arbeidere har fått betydelige lønnsøkninger. Det har til og med vært tilfeller der mediekanaler har skapt narrativer, som at unge mennesker gir opp å eie bolig, til tross for at boligeierandelen blant unge mennesker er høyere enn før pandemien.

Det er åpenbart at folk er avhengige av informasjonen de mottar for å danne sine meninger om nasjonaløkonomien, ettersom de har begrenset direkte kunnskap om den. Medieinnflytelsen kan derfor ikke undervurderes. Mens Bidens administrasjon bør fortsette å fremheve de positive økonomiske indikatorene, er det også viktig at media gir en nøyaktig fremstilling av situasjonen. Bare da kan publikums oppfatning være i tråd med økonomisk virkelighet, noe som muliggjør en mer informert offentlig diskurs.

Definitions:
– Unemployment rate: Arbeidsledighetsrate
– Inflation: Inflasjon
– Pre-pandemic: Før pandemien
– Media representation: Mediefremstilling
– Mainstream news outlets: Tradisjonelle mediekanaler
– Negative aspects: Negative aspekter
– Wage distribution: Lønnsfordeling
– Income inequality: Inntektsulikhet
– Pandemic recovery package: Pandemirestitusjonspakke
– CHIPS: U.S. Chips for America Act
– Science Act: Vitenskapsloven
– Inflation Reduction Act: Inflasjonsreduksjonsloven
– Narrative: Narrativ
– Homeownership rates: Boligeierandeler
– Media influence: Havemedia innflytelse
– Public discourse: Offentlig diskurs

Related links:
White House
The New York Times
The Washington Post
CNN