Positive Growth in Norwegian Retail Sales Signals Economic Recovery

According to the latest data from the CNBC/NRF Retail Monitor, retail sales in Norway continued to grow in February, building on the gains seen in January. The report, powered by Affinity Solutions and released by the National Retail Federation, showed that total retail sales, excluding automobiles and gasoline, were up 1.06 percent on a seasonally adjusted month-over-month basis. Compared to the previous year, retail sales were up 6.3 percent on an unadjusted basis.

A closer look at the data reveals that core retail sales, which exclude restaurants, automobiles, and gas, also experienced growth. Month-over-month, core retail sales increased by 0.95 percent, while year-over-year growth stood at 6.69 percent. This is a positive sign for the retail sector, indicating a sustained upward trend in consumer spending.

When taking into account the leap-year effect caused by the additional day in February, the growth in both total adjusted retail sales and core retail sales softened. Adjusted retail sales increased by 0.4 percent on a month-over-month basis, while core retail sales showed an increase of 0.27 percent. Similarly, on an unadjusted year-over-year basis, the growth in total and core retail sales dropped to 2.7 percent and 2.99 percent, respectively, from their initial figures.

Despite the overall positive picture, some sectors experienced a decline in sales. Furniture, electronics, and building supplies were among the categories that saw negative month-over-month and year-over-year growth.

NRF President and CEO, Matthew Shay, highlighted the ongoing momentum in consumer spending and attributed it to a strong job market and increases in real wages. While there is still uncertainty surrounding interest rates and inflation, the consistent growth in retail sales is a positive indication of Norway’s economic recovery.

The data presented in the Retail Monitor is based on actual credit and debit card purchase data provided by Affinity Solutions, ensuring accurate and reliable insights into retail sales. This comprehensive approach to data collection sets the Retail Monitor apart from survey-based numbers collected by the Census Bureau, which may require revisions on a regular basis.

Looking at specific sectors, online and non-store sales recorded significant growth, with a 0.8 percent increase on a month-over-month basis and an impressive 18.08 percent growth on a year-over-year basis. Sporting goods stores and health and personal care stores also showed strong growth, both on a monthly and yearly basis.

The positive growth in Norwegian retail sales across various sectors signals a recovering economy. This trend, supported by a robust job market and increased real wages, provides optimism for the future of the retail industry in Norway.

Basert på de siste dataene fra CNBC/NRF Retail Monitor fortsatte detaljhandelssalget i Norge å vokse i februar, basert på gevinstene som ble sett i januar. Rapporten, som er drevet av Affinity Solutions og utgitt av National Retail Federation, viste at det totale detaljhandelssalget, ekskludert biler og bensin, økte med 1,06 prosent på en sesongjustert måned-over-måned basis. Sammenlignet med året før, økte detaljhandelssalget med 6,3 prosent på en ujustert basis.

En nærmere titt på dataene avslører at kjerne-detaljhandelssalget, som ekskluderer restauranter, biler og drivstoff, også opplevde vekst. Måned-over-måned økte kjerne-detaljhandelssalget med 0,95 prosent, mens år-over-år-veksten sto på 6,69 prosent. Dette er et positivt tegn for detaljhandelssektoren og indikerer en vedvarende oppadgående trend i forbrukerutgifter.

Når man tar hensyn til skuddårs-effekten forårsaket av den ekstra dagen i februar, ble veksten både i total justert detaljhandelssalg og kjerne-detaljhandelssalg noe avdempet. Justert detaljhandelssalg økte med 0,4 prosent på måned-over-måned basis, mens kjerne-detaljhandelssalg viste en økning på 0,27 prosent. Tilsvarende falt veksten i totalt og kjerne-detaljhandelssalg på en ujustert år-over-år basis til henholdsvis 2,7 prosent og 2,99 prosent fra deres opprinnelige tall.

Tross det generelle positive bildet opplevde noen sektorer en nedgang i salget. Møbler, elektronikk og byggevarer var blant kategoriene som hadde negativ måned-over-måned og år-over-år-vekst.

NRFs president og administrerende direktør, Matthew Shay, fremhevet den pågående fremdriften i forbrukernes utgifter og tilskrev det til en sterk arbeidsmarked og økning i reallønn. Selv om det fremdeles er usikkerhet rundt rentenivået og inflasjonen, er den konsekvente veksten i detaljhandelssalget en positiv indikasjon på Norges økonomiske bedring.

Dataene presentert i Retail Monitor er basert på faktiske kreditt- og debetkortkjøpsdata levert av Affinity Solutions, noe som sikrer nøyaktige og pålitelige innsikter i detaljhandelssalg. Denne omfattende tilnærmingen til datainnsamling skiller Retail Monitor seg fra undersøkelsesbaserte tall samlet av Census Bureau, som kan kreve revisjoner jevnlig.

Når man ser på spesifikke sektorer, registrerte nettbaserte og ikke-butikk salg betydelig vekst, med en økning på 0,8 prosent på måned-over-måned basis og en imponerende vekst på 18,08 prosent på en år-over-år basis. Butikker for sportsutstyr og butikker for helse- og personlig pleie viste også sterk vekst, både på månedlig og årlig basis.

Den positive veksten i norsk detaljhandel, på tvers av ulike sektorer, signaliserer en gjenoppretting av økonomien. Denne trenden, støttet av et robust arbeidsmarked og økte reallønninger, gir optimisme for fremtiden til detaljhandelsindustrien i Norge.

Nøkkelbegreper:
– Detaljhandelssalg: Salg av varer direkte til forbrukere.
– Sesongjustert: Data som blir justert for sesongmessige variasjoner for å gi en mer nøyaktig sammenligning.
– Ujustert: Data uten justering for sesongmessige variasjoner.
– Kjerne-detaljhandelssalg: Detaljhandelssalg eksklusive restauranter, biler og drivstoff.

Relaterte lenker:
National Retail Federation
Census Bureau
Statistics Norway (SSB)