The Rising Demand for Machine Learning Experts in the AI Job Market

Artificial intelligence (AI) is revolutionizing industries and creating new opportunities for professionals with expertise in machine learning (ML). Recent data reveals that ML has become the most sought-after skill in the AI job market, surpassing other skills like data science and Python.

India, in particular, is experiencing a significant surge in AI job opportunities, with approximately 3,000 active positions available. Over the past year, the number of AI professionals in the country has grown by an astonishing 125 percent. The skilled workforce in Python, an essential language for AI applications, has doubled to over 224,000, while ML professionals have increased by 90 percent to 220,000.

ML engineers dominate the AI job market, accounting for 23 percent of total job postings, followed by AI scientists at 15 percent and data engineers at 11 percent. However, it is crucial to note that professionals with these skills may not necessarily be working exclusively in AI-related roles. Only 10 percent of the 2.4 million Python professionals engage in AI work.

Various companies from different sectors are actively seeking AI talent. Organizations like SAP Labs India, Samsung’s HARMAN Digital Transformation Solutions, Tredence, and Compunnel are recruiting AI experts. Tredence, in particular, places great importance on professionals with expertise in AI/ML and cloud data platforms.

Despite the growing number of skilled professionals in the AI field, there is still a shortage of experienced mid- to senior-level talent. While newcomers join the industry, the demand primarily lies in individuals with 10-30 years of relevant experience.

As AI continues to revolutionize industries such as banking, healthcare, and retail, the demand for AI professionals is expected to further increase. The application of AI technologies in these sectors will create numerous job opportunities and drive the need for ML experts who can effectively utilize the potential of AI in real-world scenarios.

The field of AI is evolving rapidly, and professionals with expertise in ML will play a crucial role in shaping the future of technology. With the growing demand for AI talent, it is an exciting time for individuals looking to pursue a career in this dynamic and promising field.

Kunstig intelligens (AI) revolusjonerer bransjer og skaper nye muligheter for fagfolk med ekspertise innen maskinlæring (ML). Nylige data avslører at ML har blitt den mest ettertraktede ferdigheten i AI-jobbmarkedet, og overgår andre ferdigheter som data science og Python.

India opplever spesielt en betydelig økning i AI-jobbmuligheter, med omtrent 3000 aktive stillinger tilgjengelig. I løpet av det siste året har antallet AI-fagfolk i landet økt med imponerende 125 prosent. Den kompetente arbeidsstyrken innen Python, et viktig språk for AI-applikasjoner, har doblet seg til over 224 000, mens ML-fagfolk har økt med 90 prosent til 220 000.

ML-ingeniører dominerer AI-jobbmarkedet og utgjør 23 prosent av totalt antall stillingsannonser, etterfulgt av AI-forskere på 15 prosent og dataingeniører på 11 prosent. Det er imidlertid viktig å merke seg at fagpersonene med disse ferdighetene ikke nødvendigvis jobber eksklusivt med AI-relaterte roller. Bare 10 prosent av de 2,4 millioner Python-fagfolkene jobber med AI.

Ulike selskaper fra forskjellige sektorer søker aktivt etter AI-talenter. Organisasjoner som SAP Labs India, Samsungs HARMAN Digital Transformation Solutions, Tredence og Compunnel rekrutterer AI-eksperter. Tredence, spesielt, legger stor vekt på fagfolk med ekspertise innen AI/ML og skybaserte dataplattformer.

Til tross for det økende antallet dyktige fagfolk innenfor AI-feltet, er det fortsatt mangel på erfarne personer på midt- til senior nivå. Mens nykommere slutter seg til bransjen, ligger etterspørselen primært hos enkeltpersoner med 10-30 års relevant erfaring.

Etterspørselen etter AI-fagfolk forventes å øke ytterligere da AI fortsetter å revolusjonere bransjer som bank, helsevesen og detaljhandel. Bruken av AI-teknologier innen disse sektorene vil skape mange jobbmuligheter og drive behovet for ML-eksperter som kan utnytte potensialet til AI i virkelige scenarier.

AI-feltet utvikler seg raskt, og fagfolk med ekspertise innen ML vil spille en avgjørende rolle i å forme fremtiden for teknologi. Med den økende etterspørselen etter AI-talenter er det en spennende tid for enkeltpersoner som ønsker å satse på en karriere innen dette dynamiske og lovende feltet.

Nøkkelbegreper: Kunstig intelligens (AI), maskinlæring (ML), data science, Python, AI-relaterte roller, ML-ingeniører, AI-forskere, dataingeniører, skybaserte dataplattformer.

Relaterte lenker:
SAP
Samsung
Tredence
Compunnel